FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK


A „V-BuszON+ – Veszprém menetrend” (a továbbiakban: Alkalmazás) tulajdonosa a HC LINEAR Műszaki Fejlesztő Kft. (adószám: 10467701-2-02., székhely: 7630 Pécs, Hegedűs János utca 10. Cg: 02-09-060132, a továbbiakban: HC LINEAR Kft.) és üzemeltetője a V-Busz Veszprémi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság (adószám: 26391546-2-19; székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.; Cégjegyzékszám: 19-09-519972) (a továbbiakban: V-Busz Kft.).


Jelen felhasználási feltételek szabályozzák az Alkalmazás letöltését és felhasználását. Az alkalmazás letöltésével Ön (továbbiakban: Felhasználó) elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi, HC LINEAR Kft., és V-Busz Kft. által kiadott Felhasználási Feltételeket:


 1. Az Alkalmazás célja


  Az V-Busz Kft. által Veszprém Megyei Jogú Város területén nyújtott helyi, autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást (továbbiakban: Közszolgáltatás) igénybe vevő utasok tájékoztatása, ennek keretében belül valós idejű menetrendi és járműmozgási adatok biztosítása, a Közszolgáltatásra vonatkozó útvonal tervezés lehetősége, a Közszolgáltatással kapcsolatos hírek, információk, tájékoztatók megjelenítése.


 2. Adatvédelmi irányelv


  1. Az Alkalmazás használatához nincs szükség a Felhasználó személyes adatainak a megadásához, az Alkalmazás személyes adatokat nem kezel.


  2. HC LINEAR Kft. korlátozott, személyes, nem kizárólagos, nem kereskedelmi, visszavonható, nem átruházható licencet biztosít a Felhasználó számára az Alkalmazás Felhasználó adott eszközére telepített egy példányának felhasználásához, a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt rendelkezések alkalmazása és Felhasználó általi teljes körű elfogadása mellett.


  3. Az Alkalmazás múltbeli, jelenlegi és jövőbeli tartalmait, különösen, de nem kizárólagosan ide értve az Alkalmazás felépítését, kivitelezését, szövegeket, képeket, fényképeket, illusztrációkat, összeállításokat, grafikus anyagokat, reklámszövegeket, adatbázisokat, tulajdonosi információkat, az Alkalmazás minden szerzői vagy más joggal védhető elemét (beleértve a forrás- és objektum-kódokat) és minden egyéb, a HC LINEAR Kft-hez., és V-Busz Kft.-hez köthető információt, magát az Alkalmazást, a Alkalmazáson belül az elemek elrendezését, választékát, sorozatát, az Alkalmazás felépítésének főbb jellemzőit, minden védjegyet, levédett szolgáltatást, cégnevet, logókat, tartományneveket, szabadalmakat és minden egyéb szellemi terméket (továbbiakban egyenként és összességében: Tartalom, vagy Tartalmak) tulajdonjogi, valamint szellemi tulajdonjogi oltalom védi.


  4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Alkalmazást kizárólag felhasználási céljának megfelelően, rendeltetésszerűen és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megtartásával használhatja fel.


  5. Az Alkalmazás használatával a Felhasználó nem szerez az Alkalmazásra vagy az Alkalmazás által elérhető tartalomra vonatkozóan szellemi tulajdonjogot. A Felhasználó nem jogosult az Alkalmazásból származó tartalomnak, a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakon túlmenő felhasználására, kivéve, ha arra felhasználási engedélyt kapott HC LINEAR Kft.- től, illetve, ha a vonatkozó jogszabályok azt más módon lehetővé teszik.

  6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy nem jogosult az Alkalmazás, illetve annak egyes részeinek, illetve az Alkalmazáshoz tartozó szoftvernek a másolására, terjesztésére, értékesítésére vagy bérbe adására, lízingelésére, továbbá nem jogosult a szoftver visszafejtésére vagy a szoftver-forráskód megszerzésének megkísérlésére sem. A Felhasználónak tilos az Alkalmazásba bármilyen kódot vagy terméket bármilyen módon beilleszteni a Tartalmak bármilyen módon történő manipulálása érdekében, kivéve, ha erre a Felhasználó a HC LINEAR Kft.-től írásbeli engedélyt kapott. Felhasználó tudomásul veszi, hogy nem jogosult az Alkalmazásból hozzáférhető adatok, információk másolására, mentésére és az Alkalmazás rendeltetésszerű használatával és céljával össze nem egyeztethető felhasználására. Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy nem jogosult a fenti adatok gyűjtésére, rendszerezésére, elemzésére, más alkalmazásokhoz való illesztésére. Az Alkalmazás tiltott vagy jogszerűtlen felhasználása a Felhasználó polgári jogi és büntetőjogi felelősségét is megalapozza.


  7. V-Busz Kft. jogosult az Alkalmazás használatával kapcsolatban szolgálati közleményeket, adminisztrációs üzeneteket és más információkat továbbítani a Felhasználó részére. A Felhasználó jelen felhasználási feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a V-Busz Kft. ilyen közleményeket, üzeneteket, és egyéb információkat továbbítson a részére.


  8. HC LINEAR Kft., és V-Busz Kft. jogosult az Alkalmazáshoz tartozó szoftvert frissíteni, ennek keretében újabb funkciókkal bővíteni, vagy meglévő funkciókat módosítani, vagy eltávolítani.


  9. HC LINEAR Kft., és V-Busz Kft. jogosult az Alkalmazás működtetését felfüggeszteni, az Alkalmazás frissítését és egyéb támogatási szolgáltatási nyújtását akár időlegesen, akár végérvényesen megszüntetni, vagy az Alkalmazás elérését teljesen megszüntetni. A Felhasználó jogosult az Alkalmazás használatával bármikor felhagyni.


  10. HC LINEAR Kft. és V-Busz Kft. elzárkózik az Alkalmazásra, szoftverre, Tartalmakra vonatkozó bárminemű garanciavállalástól, ideértve, de nem kizárólagosan a forgalomképességre vonatkozó kifejezett, vélelmezett, vagy kötelező garanciavállalást, valamint a meghatározott célra való alkalmasságra, jogcímre, vagy jogbitorlás-mentességre vonatkozó bármiféle garanciát.


  11. HC LINEAR Kft. és V-Busz Kft. nem vállalnak felelősséget az Alkalmazás, illetve a Tartalmak használatából, azok teljesítményéből eredő, illetve azokkal kapcsolatban keletkező bárminemű speciális, közvetett vagy következményi kárért, amely használatkiesésből, adatvesztésből, vagy elmaradt haszonból származik.


  12. A jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten megállapítottokon felül a HC LINEARKft. és V-Busz Kft. nem vállal semmilyen kötelezettséget az Alkalmazáson belüli tartalmat, az Alkalmazás sajátos funkcióit, vagy a megbízhatóságát, rendelkezésre állását vagy a Felhasználó igényeinek kielégítésére való alkalmasságukat illetően HC LINEAR Kft. és V-Busz Kft. a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben a szavatosság vállalását kizárják.


  13. A jelen Felhasználási Feltételeket a HC LINEAR Kft. és V-Busz Kft. jogosult módosítani. A módosítások nem visszaható hatályúak, és leghamarabb a közzétételük időpontját követő 192 óra múlva lépnek hatályba. Az Alkalmazásnak a Felhasználó általi, a módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépését követő használatával a Felhasználó elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el azokat.

  14. Elfogadásnak minősül, amennyiben a Felhasználó a módosított Felhasználási Feltételek hatálybalépését követően az Alkalmazást tovább használja. A módosított Felhasználási Feltételek elérhetőek a V-BuszON+ alkalmazás felületén és V-Busz Kft. weboldalán. Amennyiben az Alkalmazás új funkcióval bővül, vagy meglévő funkció módosul az erre vonatkozó szoftver módosítások a telepítést követően azonnal hatályba lépnek. Az új, vagy módosított funkcióra is kiterjednek jelen Felhasználási Feltételek, telepítéssel egyidejűleg. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően nem ért egyet a módosított feltételekkel, abba kell hagynia az Alkalmazás felhasználását, és köteles azt készülékéről eltávolítani.


  15. A jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekből eredő bárminemű jog és követelés vonatkozásában HC LINEAR Kft. és V-Busz Kft. jogfenntartással él.